درباره ما

دکتر آرزو قریشی زاده
متخصص دندانپزشکی کودکان
دارای بورد تخصصی – هیأت علمی دانشگاه
عضو انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
 

تماس سریع